Bedriftshelsetjeneste

Vi tilbyr godkjent Bedriftshelsetjeneste.

HMS Bedriften bistår i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold slik det framgår av forskriften.

HMS Bedriften har godkjenning og tilbyr lovpålagt

bedriftshelsetjeneste for kun kr 362,- per ansatt per år (for 1 – 5 ansatte kr 1810,-).

 

Dette inkluderer:

• Godkjent lovpålagte bedriftshelsetjenester.

• Handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for kommende år.

• Tilknyttet kompetanse på HMS.

Dette er et minimum av kravet loven stiller.

 

HMS Bedriften har godt kvalifiserte ansatte og lever gjerne HMS tjenester som:

a) løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helsefare,
b) fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som reduserer risikoen for helseskade forårsaket av arbeidet,
c) delta i planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser,
d) være med på å utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner, og utstyr og øvrige arbeidsprosesser,
e) overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse under hensyn til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølging, i de tilfeller dette følger av lov eller forskrift, er begrunnet ut fra et arbeidshelseperspektiv, eller når virksomhetens risikovurdering tilsier det,
f) individuell tilrettelegging, herunder med bistand i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6,
g) gi informasjon og opplæring om relevant arbeidshelse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak,
h) svare på henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Ref.  Forskrift om organisering, ledelse og medvirkningKapittel 13. Bedriftshelsetjeneste, § 13-2. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten,

Vi vil sammen utarbeide en plan for hva HMS Bedriften skal utføre og bidra med.
HMS Bedriften gir skriftlig tilbakemelding når oppgaver er utført, og gir en årsrapport – over vårt arbeid hos dere.